Te­le­fo­ner kan in­fi­se­res med vi­rus via sms

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ Det er len­ge si­den det pri­ma­ert var pc-er som var ut­satt for vi­rus og an­nen skade­vare. Nå kom­mer det dag­lig nye trus­ler mot mo­bil­te­le­fo­nen, og den sis­te er nett­opp opp­da­get av sik­ker­hets­sel­ska­pet Check Point Rese­arch. De har opp­da­get at man­ge An­d­roid-te­le­fo­ner fra blant and­re Sam­sung, LG, Hua­wei og So­ny er sår­ba­re for vi­rus som sen­des via den gam­le sms-stan­dar­den.

Svin­de­len fore­går gjen­nom OTA-pro­to­kol­len, som lar tele­ope­ra­tø­re­ne sen­de en tekst­mel­ding til kun­de­nes te­le­fo­ner med nye inn­stil­lin­ger. Te­le­fo­ne­ne har imid­ler­tid in­gen mu­lig­het til å vise hvem som fak­tisk har sendt inn­stil­lin­ge­ne – og der­med kan hacke­re sen­de nye nett­verks­inn­stil­lin­ger som kob­ler te­le­fo­nen til de­res egne ser­ve­re.

Hvis du mot­tar en tekst­mel­ding med nye te­le­fon­inn­stil­lin­ger, bør du kon­tak­te tele­sel­ska­pet og for­sik­re deg om at den kom­mer fra dem, og ikke fra hacke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.