VI SVA­RER PÅ ALLE PC-SPØRS­MÅL

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Som abon­nent på Kom­pu­ter for alle kan du skri­ve til eks­per­te­ne våre når Win­dows går i vrang­lås el­ler et ond­sin­net pro­gram får inn­pass på ma­ski­nen. I Spør oss­fo­ru­met kan du selv stil­le spørs­mål døg­net rundt el­ler søke etter svar i et sta­dig øken­de an­tall spørs­mål som har fått sitt svar og en løs­ning.

Be­søk Spør oss-fo­ru­met på: www.kom­pu­ter.no/fo­rum

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.