Hvor­for er plut­se­lig Win­dows på en­gelsk?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Nor­malt bru­kes det gode nors­ke ord som ”Inn­stil­lin­ger”, ”Hjelp” og ”Søk” i Win­dows-me­ny­ene. Nå er det plut­se­lig end­ret til en­gelsk, og det gjør det utro­lig vans­ke­lig å fin­ne frem i ope­ra­tiv­sys­te­met. Hvor­dan skjed­de det?

For­kla­rin­gen:i På et el­ler an­net vis er språk­pak­ken i Win­dows end­ret. Det end­rer samt­li­ge sys­tem­teks­ter i hele ope­ra­tiv­sys­te­met, men det er hel­dig­vis lett å byt­te til­ba­ke til norsk igjen.

1 Start­me­ny­en av­slø­rer at språk­pak­ken av en el­ler an­nen grunn er en­gelsk. Det end­rer du ved å klik­ke på tann­hju­let 1 i start­me­ny­en for å åpne Win­dows-inn­stil­lin­ge­ne.

3 I me­ny­en til venst­re klik­ker du nå på Re­gion & lan­gua­ge 3 , de­ret­ter på Eng­lish 4 og så på Norsk 5 . Når det er gjort, er det bare å star­te ma­ski­nen på nytt.

Logg inn i Win­dows, og åpne 4 for ek­sem­pel me­ny­en Inn­stil­lin­ger, som vi også åp­net i trinn 1. Nå ser du at språk­pak­ken er end­ret – og teks­te­ne er på norsk.

Klikk på Ti­me & 2 Lan­gua­ge 2 – hvis språk­pak­ken var norsk, vil­le det stått Tid og språk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.