Hva er ”tre­ge tas­ter”?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i I noen pro­gram­mer har jeg ofte be­hov for Shift-tas­ten – men når jeg tryk­ker fle­re gan­ger på den, spør Win­dows om jeg vil at ”tre­ge tas­ter” skal ak­ti­ve­res. Tas­ta­tu­ret vir­ker helt fint, så hva be­tyr mel­din­gen?

For­kla­rin­gen:i ”Tre­ge tas­ter” er en funk­sjon som er til hjelp hvis du har pro­ble­mer med å tryk­ke på fle­re tas­ter sam­ti­dig (for ek­sem­pel Ctrl + Alt + De­le­te). Når tre­ge tas­ter er ak­ti­vert, skal du bare tryk­ke på én tast om gan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.