Hvor tok far­ge­ne vei­en?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Far­ge­ne i Win­dows har blitt borte, uten noen åpen­bar grunn. I ste­det vi­ses alt på skjer­men i svart-hvitt. Skjerm­opp­løs­nin­gen er uend­ret, og jeg er gans­ke sik­ker på at det ikke er noe tek­nisk galt med skjer­men. Hva er det som skjer?

For­kla­rin­gen:i Det er ikke man­ge som vet det – men Win­dows har en så­kalt farge­fil­ter­til­stand, og det er den som ska­per pro­ble­mer i det­te til­fel­let. Til­stan­den kan bli ak­ti­vert ved en feil, og det er det man­ge Win­dows 10-bru­ke­re som har opp­levd de sis­te åre­ne. Også her i re­dak­sjo­nen skap­te det opp­stan­del­se da far­ge­ne plut­se­lig ble borte, men det kre­ver hel­dig­vis ikke man­ge taste­tryk­ke­ne å få dem til­ba­ke.

Velg Farge­fil­tre 5 i me­ny­en 3 til venst­re, og klikk på sky­ve­knap­pen un­der Ak­ti­ver farge­fil­tre slik at den er slått Av.

4 Nå har Win­dows fått far­ge­ne til­ba­ke, og du kan luk­ke vin­du­et igjen.

1 Win­dows har mis­tet all far­ge og vir­ker trist og grått. Du slår av farge­fil­te­ret igjen ved å høyre­klik­ke et sted på skrive­bor­det 1 og klik­ke på Til­pass 2 .

2 I me­ny­en til venst­re klik­ker du på Far­ger 3 og blar de­ret­ter ned til du kan klik­ke på Inn­stil­lin­ger for høy­kon­trast 4 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.