Hvor­dan vet Win­dows at pro­gram­me­ne ikke sva­rer?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Pro­gram­mer som fry­ser, er dess­ver­re et vel­kjent og uhy­re ir­ri­te­ren­de fe­no­men. Ofte har pro­gram­met gått helt i vrang­lås når Win­dows for­tel­ler at det ikke sva­rer, men and­re gan­ger be­gyn­ner det å vir­ke igjen etter noen se­kun­der. Hva skal til for at Win­dows vars­ler at pro­gram­met ikke sva­rer? For­kla­rin­gen:i Pro­gram­mer som er åpne, får hele ti­den sig­na­ler fra en be­stemt fil i Win­dows, for ek­sem­pel når du flyt­ter mu­sen el­ler tryk­ker på en tast. Hvis det går fem se­kun­der uten at et pro­gram sjek­ker fi­len, vars­ler Win­dows at det har slut­tet å sva­re. Det kan selv­føl­ge­lig skje hvis pro­gram­met fry­ser, men det kan også skje hvis du åp­ner en stor fil, som et stort regne­ark, der det tar tid å las­te inn sto­re data­meng­der.

Pro­gram­met sva­rer ikke. Mel­din­gen duk­ker opp hvis pro­gram­met lar va­ere å sjek­ke en be­stemt sys­tem­fil i mer enn fem se­kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.