Hva skal jeg med to pro­gram­map­per?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i For ikke len­ge si­den opp­da­get jeg at C-dis­ken inne­hol­der to map­per med pro­gram­mer, og at det står x86 etter nav­net på den ene. Det had­de va­ert mer over­sikt­lig med bare én map­pe. To ska­per unød­ven­dig for­vir­ring. Hvor­for har Win­dows opp­ret­tet en eks­tra pro­gram­map­pe?

For­kla­rin­gen:i Du kan dess­ver­re ikke slå sam­men de to map­pe­ne. Du har to map­per for­di ma­ski­nen din kjø­rer et 64-bit­sys­tem som er i stand til å hånd­te­re den stør­re minne­meng­den på nye data­ma­ski­ner. Syste­met kan fort­satt kjø­re 32-bit­pro­gram­mer, men for­ut­set­nin­gen er at de lig­ger i en an­nen map­pe. Win­dows be­nyt­ter nem­lig for­skjel­li­ge sys­tem­fi­ler til å kjø­re 32- og 64-bit-pro­gram­mer.

De to map­pe­ne inne­hol­der pro­gram­mer for hen­holds­vis 32- og 64-bit-sys­te­mer, og du må ha beg­ge for at pro­gram­me­ne skal vir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.