Hvor­for fin­nes egent­lig den­ne tas­ten?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Jeg har opp­da­get et ir­ri­te­ren­de pro­blem som med jev­ne mel­lom­rom opp­står når jeg job­ber med tekst­be­hand­ling. Jeg set­ter mar­kø­ren i teks­ten og vil leg­ge til tekst, men da over­skri­ver jeg alt jeg al­le­re­de har skre­vet. Det skyl­des selv­føl­ge­lig at jeg har kom­met borti In­sert-tas­ten, men hvor­for er den der i det hele tatt?

For­kla­rin­gen:i I dag ska­per In­sert-tas­ten nes­ten bare frust­ra­sjon, men før i ti­den var den fak­tisk gans­ke nyt­tig. Den er en etter­lev­ning fra en tid da man ikke så ret­tin­ge­ne etter hvert som man skrev. I ta­bel­ler sat­te man der­for inn et be­stemt an­tall tegn som plass­hol­der­tekst med en tekst­meng­de man viss­te at pas­set. Der­med unn­gikk man for mye tekst i ta­bel­le­ne ved gans­ke en­kelt å over­skri­ve teks­ten som sto der fra før. I dag er In­sert-tas­ten fjer­net helt på en del ny­ere tas­ta­tu­rer.

Løs­nin­gen:i ”In­sert” er den tas­ten du må tryk­ke på én gang hvis du vil unn­gå å over­skri­ve din egen tekst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.