Hvor blir det av den le­di­ge plas­sen?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Ma­ski­nen min har nes­ten ikke le­dig plass, og der­for har jeg star­tet en stør­re opp­ryd­ding. Det jeg ikke for­står, er hvor­for jeg ikke får fri­gjort til­sva­ren­de plass når jeg for ek­sem­pel slet­ter 10 GB med fi­ler. Hva skjer, egent­lig?

For­kla­rin­gen:i Det er det en na­er­lig­gen­de for­kla­ring på – i hvert fall hvis du bare slet­ter fi­le­ne fra ut­fors­ke­ren. Da vil de nem­lig fort­satt lig­ge i pa­pir­kur­ven. Først når de er slet­tet der­fra, får du fri­gjort den øns­ke­de meng­den lag­rings­plass.

1 2 Hvis du ser at det er noe i pa­pir­kur­ven, vi­ser det 1 at den inne­hol­der slet­te­de fi­ler som fort­satt tar plass på ma­ski­nen. Høyre­klikk på pa­pir­kur­ven 1 , og velg Tøm pa­pir­kur­ven 2 – så fri­gjø­res plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.