Hvor­for kan jeg ikke kal­le fi­le­ne hva jeg vil?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Gjen­nom mine man­ge år som pc-bru­ker har jeg etter hvert satt navn på utal­li­ge map­per og fi­ler. I den for­bin­del­se har jeg fle­re gan­ger prøvd meg på et par tegn, for ek­sem­pel skrå­strek og an­før­sels­tegn, som Win­dows nek­ter å ak­sep­te­re. Hvor­for er det noen tegn som ikke kan bru­kes i fil­navn?

For­kla­rin­gen:i Restrik­sjo­ne­ne hen­ger sam­men med opp­byg­gin­gen av Win­dows’ fil­sys­tem, der hvert av dis­se ”for­bud­te” teg­ne­ne har spe­si­el­le funk­sjo­ner for å sor­te­re inn­hold. Der­for kan de ikke inn­gå i fil­navn. Skrå­stre­ke­ne vi­ser for ek­sem­pel i hvil­ken map­pe en be­stemt fil lig­ger. Noen tegn stam­mer også fra en tid da man bruk­te tekst­ba­ser­te kom­man­do­er på data­ma­ski­nen, og da *-teg­net ble brukt til å mar­ke­re alle fi­ler av en gitt fil­type. ”del *.txt” var for ek­sem­pel kom­man­do­en for å slet­te alle tekst­fi­ler i en gitt map­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.