Blir minne­pin­nen øde­lagt hvis jeg bare trek­ker den ut?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Ofte nap­per jeg ut minne­pin­nen fra pc-en når jeg er fer­dig med å bru­ke den, uten først å vel­ge ”Løs ut” i ut­fors­ke­ren, som Win­dows vil ha meg til å gjø­re. Det vir­ker jo li­ke­vel ikke som det er nød­ven­dig å løse ut før jeg fjer­ner minne­pin­nen, så hvor­for fin­nes i det hele tatt mu­lig­he­ten?

For­kla­rin­gen:i Det er nok de faer­res­te som går vei­en om ut­fors­ke­ren og vel­ger ”Løs ut” før de fjer­ner minne­pin­nen fra ma­ski­nen. Som re­gel er det også upro­ble­ma­tisk. Den sik­re de­mon­te­rin­gen av minne­pin­nen er der for å hind­re at data går tapt. I sjeld­ne til­fel­ler kan det nem­lig fore­kom­me for­di ope­ra­tiv­sys­te­met ikke all­tid ut­fø­rer data­over­fø­rin­ger mel­lom for­skjel­li­ge sta­sjo­ner med det sam­me, men ut­fø­rer dem sam­ti­dig for å ut­nyt­te ma­ski­nens ytel­se op­ti­malt. Den mest sann­syn­li­ge kon­se­kven­sen er gjer­ne at Win­dows må skan­ne og even­tu­elt re­pa­re­re minne­pin­nen nes­te gang du bru­ker den.

1 2 Hvis du vil 1 va­ere sik­ker på ikke å mis­te data, kan du åpne ut­fors­ke­ren, høyre­klik­ke på minne­pin­nen 1 og vel­ge Løs ut 2 . Minne­pin­nen for­svin­ner fra ut­fors­ke­ren, og du kan trygt trek­ke den ut av ma­ski­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.