Hvor ble det av iko­ne­ne på skrive­bor­det?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Jeg prø­ver all­tid å ha et mest mu­lig ryd­dig skrive­bord, men nå er det for rent. Samt­li­ge iko­ner har blitt borte, og jeg ser ver­ken nye map­per, iko­ner el­ler snar­vei­er som jeg opp­ret­ter. Hva har skjedd?

For­kla­rin­gen:i Du har nok satt hake ved at det ikke skal vi­ses iko­ner på skrive­bor­det. Det kan va­ere nyt­tig i en­kel­te til­fel­ler – for ek­sem­pel hvis du bru­ker skrive­bor­det som en map­pe i Ut­fors­ker.

2 1 3 1 Høyre­klikk på skrive­bor­det 1 , og før pe­ke­ren opp til punk­tet Vis 2 . Sett hake ved Vis skrive­bord­si­ko­ner 3 .

Nå vil du igjen se de 2 van­li­ge snar­vei­ene, map­pe­ne og det du el­lers har på skrive­bor­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.