Jeg fin­ner ikke len­ger ned­las­te­de fi­ler

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i I åre­vis har alle fi­ler jeg har las­tet ned fra in­ter­nett, lagt seg pent i Win­dows-map­pen Ned­las­tin­ger, der det har va­ert lett å fin­ne dem. Av en el­ler an­nen grunn leg­ges ikke len­ger fi­le­ne i den­ne map­pen, og det er umu­lig å fin­ne ut hvor de tar vei­en. Hva har skjedd, og hvor­for hav­ner ikke len­ger de ned­las­te­de fi­le­ne i ned­las­tings­map­pen?

For­kla­rin­gen:i Pro­ble­met skyl­des at det er gjort en end­ring i en nett­le­ser­inn­stil­ling, en­ten på grunn av et pro­gram el­ler en feil. Uan­sett år­sak er det lett å løse pro­ble­met, slik at fi­le­ne igjen hav­ner i ned­las­tings­map­pen. Her vi­ser vi hvor­dan det gjø­res i nett­le­se­ren Chro­me. Frem­gangs­må­ten er om­trent den sam­me i and­re nett­le­se­re.

Åpne inn­stil­lin­ge­ne i Chro­me ved å 1 klik­ke på de tre prik­ke­ne 1 i øvers­te høy­re hjør­ne og vel­ge Inn­stil­lin­ger 2 . 2

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.