Hvor­for åp­ner Win­dows fi­le­ne i feil pro­gram?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Det er grense­løst ir­ri­te­ren­de at et ny­lig in­stal­lert pro­gram som stan­dard åp­ner fil­ty­per som jeg hel­ler vil åpne i and­re pro­gram­mer. Hvor­for skjer det igjen og igjen?

For­kla­rin­gen:i For­kla­rin­gen er sann­syn­lig­vis at du ved en feil har sagt ja til at det nye pro­gram­met som stan­dard skal åpne de ak­tu­el­le fil­ty­pe­ne. I Win­dows-inn­stil­lin­ge­ne kan du end­re hvil­ke pro­gram­mer som skal bru­kes til å åpne de ak­tu­el­le fil­ty­pe­ne. Det må du dess­ver­re gjø­re ma­nu­elt for hver enes­te fil­type.

Bruk lis­ten til å fin­ne de spe­si­fik­ke fil­ty­pe­ne 4 du vil åpne i et an­net pro­gram. Klikk på pro­gram­nav­net 6 ved den ak­tu­el­le fil­ty­pen, og velg et nytt pro­gram fra lis­ten 7 .

3 På venst­re side av skjer­men klik­ker du først på Stan­dard­ap­per 4 og de­ret­ter på teks­ten Velg stan­dard­ap­per etter fil­type 5 et styk­ke ned­over i midt­en av vin­du­et.

Klikk på start­knap­pen 1 1 i ne­ders­te venst­re hjør­ne, og åpne Win­dows­inn­stil­lin­ge­ne ved å klik­ke på tann­hju­let 2 i start­me­ny­en.

Åpne inn­stil­lin­ger for pro­gram­me­ne på ma­ski­nen ved å klik­ke på meny­punk­tet Ap­per 3 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.