1 Vi vil sen­de to vik­ti­ge fi­ler med epost

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

I det­te ek­sem­pe­let vil vi sen­de et bil­de og et do­ku­ment i en epost til en mot­ta­ker på en an­nen kant av lan­det – og vi øns­ker ikke at and­re som får til­gang til epos­ten og fi­le­ne un­der­veis, skal kun­ne se inn­hol­det. Der­for vil vi kryp­te­re fi­le­ne. Når man kryp­te­rer en fil, gjør man den ule­se­lig for alle som ikke har den rik­ti­ge nøk­ke­len for å gjø­re fi­len le­se­lig igjen. Fi­len er skjult bak en rek­ke avan­ser­te ma­te­ma­tis­ke form­ler og pass­ord som skju­ler inn­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.