3 Mot­ta­ke­ren lå­ser opp fi­le­ne

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Når mel­din­gen er frem­me, må også mot­ta­ke­ren bru­ke Fi­le System Pro­tect til å åpne fi­le­ne. Sam­ti­dig må du (via te­le­fo­nen el­ler på an­net vis) ha gitt ved­kom­men­de pass­or­det du lås­te fi­le­ne med. Der­med kan fi­le­ne de­kryp­te­res slik at de er les­ba­re. Når fi­le­ne er de­kryp­tert, kan de åp­nes i det pro­gram­met du plei­er åpne fil­ty­pen med. En Word-fil kan for ek­sem­pel bare åp­nes i Word når den er de­kryp­tert, og du kan re­di­ge­re og lag­re som du er vant til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.