Slik kryp­te­rer du en fil

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Verk­tøy­et Fi­le Pro­tect System gjør det lett å be­skyt­te en fil. Pro­gram­met tar en kopi av fi­len og kryp­te­rer den, slik at du fort­satt har den ori­gi­na­le, ikke-kryp­ter­te fi­len på pc-en.

Skriv et pass­ord 4 i fel­tet ved Pas­sword. Du 3 vel­ger selv hvil­ket – og det er selv­sagt vik­tig at du kla­rer å hus­ke det. Hvis ikke vil ikke fi­len va­ere mu­lig å åpne. Klikk på En­crypt fi­le 5 .

2 I venst­re side av pro­gram­vin­du­et ser du en over­sikt over map­pe­ne på ma­ski­nen. Klikk deg frem til map­pen 2 med fi­len du øns­ker å kryp­te­re, og klikk på den 3 .

Nå kan du for ek­sem­pel sen­de 6 fi­len som ved­legg til en epost som her 9 . Pro­gram­met tar en kopi av fi­len, slik at ori­gi­nal­fi­len fort­satt lig­ger på ma­ski­nen din.

Nå skal du fin­ne den kryp­ter­te fi­len på ma­ski­nen din. Be­gynn med å klik­ke på Den­ne PCen 6 og de­ret­ter på Win­dows (C:) .

Klikk på Bru­ke­re 8 og på Del­te 5 fi­ler. Klikk på Del­te do­ku­men­ter, så på FPS og til slutt på Pro­tectedFi­le­sFol­der.

1 Last ned pro­gram­met fra For­dels­so­nen via adres­sen un­der, in­stal­ler start det. Klikk på knap­pen med en henge­lås

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.