Slik åp­ner mot­ta­ke­ren den kryp­ter­te fi­len

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Når en mot­ta­ker skal åpne fi­le­ne du har kryp­tert, må ved­kom­men­de ha to ting: pass­or­det du lag­de tid­li­ge­re – og verk­tøy­et Fi­le Pro­tect System, som du kryp­ter­te fi­le­ne med. Vi har lagt pro­gram­met fritt til­gjen­ge­lig i For­dels­so­nen, slik at mot­ta­ke­ren kan las­te det ned selv om han el­ler hun ikke abon­ne­rer på Kom­pu­ter for alle.

3 4

Når ved­kom­men­de se­ne­re åp­ner map­pen Un­lockFi­le­sFol­der, som Fi­le Pro­tect System har opp­ret­tet på ma­ski­nen, er det bare å dob­belt­klik­ke på fi­len 6 for å se el­ler lese inn­hol­det som tid­li­ge­re var

Nå må mot­ta­ke­ren klik­ke på Decrypt 3 fi­le 5 for å gjø­re fi­len les­bar. Den kryp­ter­te fi­len lag­res auto­ma­tisk i map­pen Un­lockFi­le­sFol­der på ma­ski­nen.

For å åpne den kryp­ter­te fi­len må 1 mot­ta­ke­ren også ha in­stal­lert Fi­le Pro­tect System. De­ret­ter klik­ker ved­kom­men­de på Un­lock fi­le 1 (knap­pen med nøk­ke­li­ko­net).

Mot­ta­ke­ren må sør­ge for å lag­re de kryp­ter­te fi­le­ne fra mel­din­gen et 2 sted på ma­ski­nen sin, for ek­sem­pel på skrive­bor­det. Nå må han el­ler hun fin­ne plas­se­rin­gen via na­vi­ga­sjons­vin­du­et i Fi­le Pro­tect System 2 . De­ret­ter må pass­or­det 3 opp­gis og even­tu­elt et på den de­kryp­ter­te fi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.