Fle­re tes­ter og best pris fin­ner du i Test­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

På test­si­de­ne i bladet fin­ner du grun­di­ge an­mel­del­ser av det ny­es­te ut­sty­ret. Vi tes­ter data­ma­ski­ner, nett­brett, skri­ve­re og mye an­nen elek­tro­nikk – og vi er 100 % uav­hen­gi­ge av både pro­du­sen­ter og an­non­sø­rer. Kom­pu­ter for al­les test­re­dak­tør føl­ger mar­ke­det tett og hånd­pluk­ker selv det ut­sty­ret vi øns­ker å tes­te.

Så snart vi er fer­di­ge med å tes­te et nytt pro­dukt, kan du lese vur­de­rin­gen i Test­so­nen på net­tet. Der fin­ner du også in­for­ma­sjon om hvor du får kjøpt pro­duk­tet til den la­ves­te pri­sen.

Det be­tyr at Test­so­nen inne­hol­der alle tes­te­ne fra den­ne og tid­li­ge­re ut­ga­ver av bladet, og du fin­ner fak­tisk også tes­ter som ald­ri har stått på trykk. Vi har også lagd et sam­men­lig­nings­verk­tøy, slik at du kan lage dine egne ”sto­re tes­ter”.

Velg opp­til fire pro­duk­ter og se dem side om side i et over­sikt­lig skje­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.