Smart skjerm som fes­tes til bord­kan­ten

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Den­ne 31,5-tom­mer sto­re skjer­men fra Sam­sung he­ter alt­så Space Mo­ni­tor – ikke for­di den er be­reg­net på utenom­jor­disk bruk, men for­di den spa­rer en hel del plass (space) på skrive­bor­det.

Skjer­men har in­gen tra­di­sjo­nell fot som skal stå på bor­det og leg­ge be­slag på dy­re­bart skrive­bords­are­al, men i ste­det en sva­ert kraf­tig me­tal­larm som fes­tes til bord­pla­ten med en li­ten skrutvin­ge.

Når alt er på plass, hen­ger skjer­men rett over kan­ten av bord­pla­ten, slik at den knapt tar plass på skrive­bor­det. Har du be­hov for å flyt­te skjer­men na­er­me­re, kan den både vip­pes og trek­kes så langt frem og ned at un­der­kan­ten av skjer­men hvi­ler på bor­det. Det er li­ke­vel ikke lett å for­stå hva ak­ku­rat den stil­lin­gen skal va­ere godt for. Skjer­men er nem­lig ikke be­rø­rings­føl­som. Selve skjer­men er fak­tisk litt mid­del­må­dig. Farge­gjen­gi­vel­sen kun­ne va­ert bed­re, og be­trakt­nings­vin­ke­len er re­la­tivt be­gren­set. Du skal ikke flyt­te ho­det mye til si­de­ne før far­ge­ne får et grå­lig skja­er. Opp­løs­nin­gen er der­imot Ul­tra HD (3840 x 2160 piks­ler), og bil­det er eks­tremt skarpt med god kon­trast. Det er med and­re ord mer enn godt nok til van­lig kon­tor­ar­beid.

Til­kob­lings­mu­lig­he­te­ne er få og be­står av en HDMI-port og en mi­niDis­play­Port. Det føl­ger med en ka­bel som kom­bi­ne­rer HDMI og strøm­for­sy­ning, og der­med kla­rer du deg med bare én led­ning. Den pas­ser i et der­til eg­net spor på bak­si­den av ar­men, og skjer­men gir et rent og ryd­dig inn­trykk når den er satt opp på rik­tig måte. Det er nes­ten in­gen kant på si­de­ne og i over­kant av skjerm­bil­det, slik at Space Mo­ni­tor vir­ker mind­re vold­som enn man skul­le tro med tan­ke på skjerm­area­let.

Du kan få bed­re bilde­kva­li­tet i den­ne pris­klas­sen, så det er åpen­bart at man først og fremst be­ta­ler for den uni­ke fes­te­an­ord­nin­gen.

Skjer­men hen­ger lodd­rett over bord­kan­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.