Se hvem det var som bul­ket bi­len

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Et front­rute­ka­me­ra er et vi­deo­ka­me­ra for mon­te­ring i bil, slik at man kan ta opp vi­deo gjen­nom front­ru­ten og for ek­sem­pel do­ku­men­te­re ulyk­ker el­ler and­re hen­del­ser i tra­fik­ken.

Dis­se ka­me­ra­ene har hatt be­gren­set ut­bre­del­se her i lan­det, men det hå­per sel­ska­pet Nex­t­base å gjø­re noe med når de nå lan­se­rer et ka­me­ra med be­teg­nel­sen 522GW.

Nex­t­base 522GW er lett å fes­te til front­ru­ten med en suge­kopp. Det får strøm fra en USB-ka­bel som det kre­ver litt ar­beid å in­stal­le­re hvis den ikke skal hen­ge løst fra ka­me­ra­et.

Når ka­me­ra­et først er på plass og i gang med å fil­me, går res­ten av seg selv. Sen­so­re­ne i Nex­t­base 522GW re­gist­re­rer selv at bi­len be­gyn­ner å be­ve­ge seg, og der­med vil ka­me­ra­et fort­set­te å ta opp til det har fylt microSD-kor­tet du har satt i det. De­ret­ter slet­ter ka­me­ra­et auto­ma­tisk de elds­te opp­ta­ke­ne.

Hvis bi­len er in­volvert i et tra­fikk­uhell, re­gist­re­rer ka­me­ra­et be­ve­gel­se­ne auto­ma­tisk og be­skyt­ter det ak­tu­el­le opp­ta­ket mot slet­ting. En an­nen smart funk­sjon er at ka­me­ra­et star­ter opp­tak auto­ma­tisk hvis bi­len blir på­kjørt mens den står par­kert. Du kan også be­skyt­te et opp­tak ma­nu­elt hvis du ser noe du vil lag­re til se­ne­re. I så fall er det bare å tryk­ke på en knapp. Skjer­men på 522GW er på tre tom­mer og gjør det mu­lig å se gjen­nom opp­ta­ke­ne, men ka­me­ra­et kan også kob­les til mo­bi­len, slik at du kan se opp­ta­ke­ne på den.

Opp­taks­kva­li­te­ten er over­ras­ken­de god. Det er bygd inn et po­la­ri­se­rings­fil­ter foran lin­sen, noe som re­du­se­rer re­flek­ser fra blant an­net front­ru­ten. Bil­det er dess­uten skarpt nok til at det er lett å se re­gist­re­rings­num­me­ret på de na­er­mes­te kjøre­tøy­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.