Tråd­løst tas­ta­tur gjør det lett å job­be med tall

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Et tall­tas­ta­tur er uunn­va­er­lig hvis du job­ber mye med tall på pc-en. Det fin­nes ikke på alle baer­ba­re data­ma­ski­ner, men det er det råd for.

Sand­bergs Nu­me­ric Key­p­ad 2 sam­ler hele den lil­le grup­pen med tall­tas­ter i et smart, tråd­løst mi­ni­tas­ta­tur. Det er bare å kob­le adap­te­ren som føl­ger med, til USB­por­ten på pc-en og leg­ge inn et AAA­bat­te­ri i tas­ta­tu­ret.

Key­p­ad 2 har rik­tig­nok in­gen eks­trafunk­sjo­ner, men gjør det mye let­te­re å tas­te inn tall i for ek­sem­pel et regne­ark. Tas­te­ne gir god re­spons og kvit­te­rer med et dis­kré klikk når de tryk­kes ned.

På un­der­si­den er det seks gummi­føt­ter som skal hol­de tas­ta­tu­ret i ro på bor­det. De er ikke sto­re nok til å fun­ge­re ef­fek­tivt, og de er ikke sym­met­risk plas­sert. Det skyl­des at bat­teri­dek­se­let sit­ter øverst på den ene si­den. Det hjør­net har in­gen støt­te når du tryk­ker på tas­te­ne øverst til høy­re, og der­for har tas­ta­tu­ret lett for å skli litt rundt av seg selv. Key­p­ad 2 fun­ge­rer best hvis det står på en muse­mat­te, el­ler hvis du selv mon­te­rer litt stør­re gummi­føt­ter.

Key­p­ad 2 gir deg eks­tra tall­tas­ter til den baer­ba­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.