Støy­nivå som en hår­fø­ner

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

“Kan jeg bru­ke den til å spil­le på?” er ikke det førs­te spørs­må­let som duk­ker opp når man ser den­ne nye baer­ba­re fra MSI. Det sier seg nem­lig selv. Sto­re ven­ti­la­sjons­åp­nin­ger på bak­si­den og den ene si­den ty­der på at ma­skin­va­ren er klar til å tak­le det mes­te, også de ny­es­te skyte­spil­le­ne. Dess­uten gir nav­net et hint. An­ta­kel­sen be­kref­tes da vi kjø­rer en se­rie med test­pro­gram­mer på GE65 Rai­der 9SF. Sjel­den har vi opp­levd en

baer­bar pc som har blåst så mye varm­luft. Luft­strøm­men er nes­ten som fra en hår­fø­ner. Hel­dig­vis blå­ser den ikke like varmt og brå­ke­te hele ti­den, men hode­te­le­fo­ner an­be­fa­les hvis du har pla­ner om å pres­se pro­ses­sor og skjerm­kort med et kre­ven­de spill. Grun­nen til det vold­som­me be­ho­vet for kjø­ling var åpen­bar da vi had­de gjen­nom­ført de tek­nis­ke tes­te­ne av ytel­sen: Både pro­ses­sor og skjerm­kort er blant de ras­kes­te. Skjerm­kor­tet er et av de ny­es­te RTX-kor­te­ne fra Nvi­dia. Det kan etter­lig­ne lys- og skygge­ef­fek­ter på en vir­ke­lig­hets­tro måte som får selv de ny­es­te spil­le­ne til å vir­ke nes­ten foto­rea­lis­tis­ke. Hel­dig­vis er skjer­men i stand til å matche det gode skjerm­kor­tet. Den er syl­skarp og nes­ten fri for re­flek­ser – selv om du tar den med ut i dags­lys. Den gode skjer­men bril­je­rer i spill med mye og rask ac­tion, der be­ve­gel­ser gjen­gis fly­ten­de og na­tur­lig som i en film, helt uten flim­ring og hak­ke­te opp­da­te­rin­ger av bil­det.

Også tas­ta­tu­ret fra dans­ke Ste­elSe­ries er fra øvers­te hyl­le. Tas­te­ne har bak­grunns­be­lys­ning i alle regn­bu­ens far­ger og er gode til både spill og van­lig kon­tor­ar­beid. De har en mot­stand som fø­les rik­tig og gir ge­ne­relt en mer be­ha­ge­lig skrive­opp­le­vel­se enn vi er vant til fra tas­ta­tu­rer i baer­ba­re ma­ski­ner. Ma­ski­nen er dess­uten bred nok til at det har blitt plass til et eget tall­tas­ta­tur. Det er fint når man for ek­sem­pel skal leg­ge inn tall i regne­ark.

På si­de­ne fin­ner vi ri­ke­lig med til­kob­lings­mu­lig­he­ter. Ma­ski­nen har fak­tisk kon­tak­ter for både HDMI og Dis­play­Port for til­kob­ling av eks­ter­ne skjer­mer. Dess­uten har den en port for kab­let nett­verk, og det er ikke len­ger en selv­føl­ge.

Enda mind­re van­lig er det at det er lys i USB-por­te­ne. Det vis­te seg å va­ere en av de tin­ge­ne man ikke vet at man har bruk for før man fak­tisk får det. Det vi­ser seg å va­ere sva­ert prak­tisk med lys i por­te­ne når man skal kob­le til ut­styr i et halv­mørkt rom.

MSI GE65 Rai­der 9SF er på alle må­ter en tung­vek­ter. Den tar stor plass på bor­det, og den er tung som bly. At den har en av de størs­te strøm­for­sy­nin­ge­ne vi har sett til en baer­bar pc, gjør ikke sa­ken bed­re. Det er med and­re ord ikke en pc man har lyst til å ba­ere rundt på til dag­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.