La­er hvor­dan fug­le­ne ser ut

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Norsk Or­ni­to­lo­gisk Fore­ning har stål­kon­troll når det gjel­der nors­ke fugle­ar­ter. Nett­si­den inne­hol­der il­lust­ra­sjo­ner og om­fat­ten­de arts­be­skri­vel­ser. Du fin­ner også dek­nings­kart som vi­ser ut­bre­del­sen av de uli­ke ar­te­ne. Man kan også las­te ned in­for­ma­sjon og dek­nings­kart for hver art som PDF. SI­DEN FIN­NER DU HER: www.bird­life.no

Nett­si­den har in­for­ma­sjon om det mes­te du tren­ger å vite om både van­li­ge og sjeld­ne­re fugle­ar­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.