Er ti­den mo­den for å opp­gra­de­re til Wi-Fi 6?

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV WI-FI 6-RUTERE -

Det er in­gen tvil om at Wi-Fi 6 er frem­ti­den for tråd­løse nett­verk, men hvis du al­le­re­de har et vel­fun­ge­ren­de Wi-Fi 5-system og lu­rer på om du bør opp­gra­de­re til den ny­es­te tek­no­lo­gi­en ak­ku­rat nå, er sva­ret nei. Hvis du der­imot er i ferd med å an­skaf­fe et nytt tråd­løst nett­verk, er an­be­fa­lin­gen klar: Wi-Fi 6 fun­ge­rer glim­ren­de. Selv med de pro­ble­me­ne vi opp­lev­de un­der den­ne tes­ten, var ytel­sen all­tid minst på høy­de med Wi-Fi 5 – og med sta­dig fle­re tråd­løse en­he­ter blir det vik­tig å ha et nett­verk som er klart for økt be­last­ning i ti­den som kom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.