Hva er Wi-Fi 6?

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV WI-FI 6-RUTERE -

Wi-Fi 6 er det ny­es­te skud­det på stam­men i se­ri­en av tråd­løse stan­dar­der. Når ru­te­ren og and­re elek­tro­nis­ke en­he­ter (som pc, nett­brett og te­le­fon) skal kom­mu­ni­se­re tråd­løst, er de nødt til å "snak­ke sam­me språk". Der­for sam­ar­bei­der fle­re hund­re sel­ska­per i The Wi-Fi Al­li­an­ce om å ut­vik­le ras­ke­re tråd­løse over­fø­rings­tek­no­lo­gi­er som pro­duk­te­ne de­res kan be­nyt­te på tvers av de man­ge for­skjel­li­ge mer­ke­ne.

Du har kan­skje hørt om 802.11n og 802.11ac? Det er de to for­ri­ge tråd­løse nett­verks­stan­dar­de­ne. Wi-Fi 6 het opp­rin­ne­lig 802.11ax, men tid­li­ge­re det­te året be­stem­te The Wi-fi Al­li­an­ce at ti­den var mo­den for en mer bru­ker­venn­lig navne­po­li­tikk. Der­for num­me­re­res he­ret­ter de nye stan­dar­de­ne fort­lø­pen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.