De gam­le hol­der ikke føl­ge med ung­dom­men

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

Det knall­røde, kan­te­te ka­bi­net­tet ty­der på fart i Fer­ra­ri-klas­sen, men det­te er alt­så en Wi-Fi 5-ru­ter. Ven­ti­la­sjons­hul­le­ne på bak­si­den er på­fal­len­de sto­re, og ru­te­ren le­ve­res med skru­er for vegg­mon­te­ring, slik at man kan set­te den et sted med god ven­ti­la­sjon.

Opp­set­tet har ikke noen egent­lig vei­vi­ser, bare et par inn­le­den­de spørs­mål og til­bud om opp­gra­de­ring av fast­va­ren. De­ret­ter er man raskt in­ne i en bru­ker­fla­te som umid­del­bart vir­ker en­kel og over­sikt­lig med sta­tus over ru­te­rens vik­tigs­te funk­sjo­ner og et par me­ny­er øverst. Når man un­der­sø­ker me­ny­ene na­er­me­re, vi­ser de seg å inne­hol­de alle avan­ser­te funk­sjo­ner på en lett til­gjen­ge­lig måte. Det enk­le inn­tryk­ket er et fint ek­sem­pel på god de­sign; ryd­dig og or­dent­lig med en­kel til­gang til alt.

Fil­de­ling er én av de gode funk­sjo­ne­ne. Ved hjelp av en rask minne­pin­ne kan man godt bru­ke ru­te­ren som en li­ten nett­verks­disk. Til slik bruk kan vi gle­de oss over en lese­has­tig­het på 90 MB/s (via ka­bel) og et stort ut­valg av fil­de­lings­funk­sjo­ner, også via in­ter­nett. Skrive­has­tig­he­ten er der­imot mer be­skje­den.

Målt på 5 GHz-bån­det fikk vi en topp­has­tig­het på nes­ten 600 Mbit/s. Det er helt i topp­sjik­tet for en Wi-Fi 5-ru­ter, men blek­ner når vi sam­men­lig­ner med de bes­te Wi-Fi 6-ru­ter­ne. Til gjen­gjeld er has­tig­he­ten sta­bil når man må­ler mel­lom to tråd­løse en­he­ter: Over 300 Mbit/s er et flott re­sul­tat for en Wi-Fi 5-ru­ter.

Målt på 2,4 GHz-bån­det har den­ne ru­te­ren noen pus­si­ge pro­ble­mer med de nye Wi-Fi 6-kom­pa­tib­le nett­kor­te­ne: Selv med de bes­te nye kor­te­ne kom ald­ri has­tig­he­ten over 100 Mbit/s. Til gjen­gjeld holdt has­tig­he­ten seg godt også over stør­re av­stan­der.

Til­kob­lin­ge­ne er ikke spe­si­elt in­ter­es­san­te: Det er de van­li­ge fire nett­verks­por­te­ne for ka­bel, men in­gen høy­has­tig­hets­port, og den ene av USB-por­te­ne er bare USB 2.0. Strøm­for­bru­ket på 25 watt er for­holds­vis høyt. Det hol­der ru­te­ren varm og gir (et lite) ut­slag på strøm­reg­nin­gen.

Den kan­te­te, knall­røde de­sig­nen er ikke ut­pre­get dis­kré. Ru­te­ren blir også varm un­der bruk og bør plas­se­res på et godt ven­ti­lert sted.

Bak­si­den av ru­te­ren har det van­li­ge ut­val­get av por­ter: bare én USB 3.0-port og fire van­li­ge nett­verks­por­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.