Eks­trem ru­ter og sik­ker vin­ner

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

In­te­ri­ør­mes­sig pas­ser nok den­ne mo­del­len best på gutte­rom­met. Med åtte sto­re an­ten­ner og lys i alle regn­bu­ens far­ger mar­ke­rer den klart at det­te er se­riøst ut­styr, og de svar­te og røde far­ge­ne sig­na­li­se­rer spill­ut­styr. Ru­te­ren le­ve­res med en nett­verks­ka­bel i god kva­li­tet og en ad­var­sel om at det kan va­ere nød­ven­dig å opp­gra­de­re dri­ver­ne til tråd­løse nett­kort.

Bak ru­te­ren, litt inne­klemt mel­lom an­ten­ne­ne, fin­ner vi et godt ut­valg av til­kob­lin­ger. De to USB 3.0-por­te­ne kan bru­kes til fil- og skri­ver­de­ling. Mu­lig­he­ten til å dele nettil­kob­lin­ger fra mo­bil­mo­de­mer el­ler An­d­roid-te­le­fo­ner via en USB-port er smart. Ru­te­ren har også en eks­tra nett­verks­port for ka­bel­nett­verk med en ka­pa­si­tet på 2,5 Gb/s, slik at Wi-Fi 6-has­tig­he­ten kan ut­nyt­tes mak­si­malt.

Opp­set­tet skjer ved hjelp av en norsk vei­vi­ser. Det er litt fle­re trinn enn van­lig, in­klu­dert det­te kryp­tis­ke spørs­må­let: ”Skal 802.11ax HE frame sup­port slås på?” Det bur­de frem­gå med stør­re ty­de­lig­het at man må sva­re "ja" på det­te for å få fullt ut­byt­te av Wi-Fi 6-stan­dar­den. Ad­mi­ni­stra­sjons­si­de­ne lig­ner dem vi er vant med fra and­re Asus-ru­te­re: de­tal­jer­te og over­vel­den­de. Farge­te­ma­et i svart og rødt ty­der som sagt på at pro­du­sen­ten hen­ven­der seg til spil­le­re. Skrif­ten er li­ten, og det er meng­der av inn­stil­lin­ger på hver side. Alle de­tal­je­ne gjør det mu­lig å op­ti­ma­li­se­re alle as­pek­ter ved bru­ken av ru­te­ren, men kan ta pus­ten fra folk som ikke er alt­for be­vand­ret i den tek­nis­ke ter­mi­no­lo­gi­en.

Ytel­sen er im­po­ne­ren­de. Målt fra Wi-Fi til ka­bel fikk vi 908 Mbit/s, men bare på Ether­net-por­ten for 1 Gb. Por­ten for 2,5 Gb/s, som bur­de gi høy­ere has­tig­het, kom kort­va­rig opp på sam­me nivå, men falt ofte til en tre­del.

Det bes­te ved Asus-ru­te­ren er den eks­tremt høye has­tig­he­ten mel­lom tråd­løse en­he­ter. Med over 900 Mbit/s er det to–tre gan­ger ras­ke­re enn kon­kur­ren­te­ne og helt på høy­de med et kab­let nett­verk. Vi mål­te også høye has­tig­he­ter ved fil­de­ling på USB­por­ten og en be­ty­de­lig høy­ere lese­has­tig­het enn det som er mu­lig med man­ge "ekte" nett­verks­dis­ker.

Åtte sto­re an­ten­ner og disko­lys gjør ru­te­ren alt an­net enn dis­kré. Ly­set kan hel­dig­vis slås av.

Til­kob­lin­ge­ne er litt inne­klemt mel­lom an­ten­ne­ne. Vi gle­der oss over en port for raskt kab­let nett­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.