Høy has­tig­het og en­kel i bruk

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

De to sto­re "vin­ge­ne" gir den­ne ru­te­ren et helt an­ner­le­des ut­se­en­de og gjør den en­kel å set­te sam­men: Vin­ge­ne skal bare vip­pes opp og sky­ves på plass, så er den klar til bruk. De­sig­nen gir også god til­gang til por­te­ne på bak­si­den. Bort­sett fra de van­li­ge USB 3.1-por­te­ne fin­nes det også en nett­verks­port på hele 5 Gb/s.

Opp­set­tet av ru­te­ren skjer ved hjelp av en god, norsk vei­vi­ser. Den stil­ler de nød­ven­di­ge spørs­må­le­ne og til­byr auto­ma­tisk opp­da­te­ring av det in­ne­byg­de ope­ra­tiv­sys­te­met. Det mes­te fun­ge­rer fint, unn­tatt den nett­ba­ser­te re­gist­re­rin­gen som vei­vi­se­ren me­ner er sva­ert vik­tig. Ru­te­ren fun­ge­rer imid­ler­tid fint uten.

Etter opp­set­tet ser man en en­kel bru­ker­fla­te som er delt inn i fa­ne­ne "Grunn­leg­gen­de” og ”Avan­sert”. Den grunn­leg­gen­de de­len av bru­ker­fla­ten har for­holds­vis få funk­sjo­ner. Det er vel og bra, men be­tyr at man ofte får be­hov for å gå til den avan­ser­te de­len. Hel­dig­vis er beg­ge de­ler over­sikt­lig or­ga­ni­sert, slik at det er lett å fin­ne det man er ute etter.

Kob­ler du til en minne­pin­ne, til­byr ru­te­ren fil­de­ling med en lese­has­tig­het på over 130 MB/s. Det er ras­ke­re enn for de fles­te rene NAS-en­he­ter. Skrive­has­tig­he­ten på 27 MB/s er imid­ler­tid be­skje­den, så funk­sjo­nen eg­ner seg best til de­ling av fil­sam­lin­ger som ikke opp­da­te­res så ofte.

Med en rask nett­verksadap­ter gir den­ne ru­te­ren tes­tens høy­es­te topp­has­tig­het: 1,48 Gb/s fra tråd­løst til ka­bel er over dob­belt så raskt som det ras­kes­te vi hit­til har sett på tråd­løst ut­styr. Mel­lom to Wi-Fi-for­bin­del­ser mål­te vi 612 Mbit/s – også et flott re­sul­tat, selv om det ikke er tes­tens bes­te. På 2,4 GHz-bån­det har den­ne ru­te­ren den bes­te ytel­sen i tes­ten, og has­tig­he­ten hol­der godt på mid­dels lang av­stand. Has­tig­he­ten fal­ler li­ke­vel merk­bart når man kom­mer litt len­ger unna, og ru­te­ren gir opp tid­li­ge­re enn man­ge av kon­kur­ren­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.