Man­ge nett­verks­por­ter

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

Den­ne ru­te­ren har en fi­nes­se som gjør den be­ha­ge­lig en­kel å mon­te­re: De åtte an­ten­ne­ne skal ikke skrus fast, bare vip­pes opp. Det er fint at den har hele åtte nett­verks­por­ter i ste­det for de van­li­ge fire, men WAN-por­ten er den enes­te høy­has­tig­hets­por­ten.

En an­nen god de­talj er en USB-Cport i til­legg til den van­li­ge USB 3.0por­ten. Vei­vi­se­ren for opp­set­tet er ikke blant de bes­te vi har sett. Den vir­ker ro­te­te, men man får gjort det som må til for å ta ru­te­ren i bruk. Den dag­li­ge bru­ker­fla­ten kan set­tes til norsk, men også her ser vi en ro­te­te og uin­spi­rert lay­out der en­kel­te ele­men­ter vir­ker gans­ke til­fel­dig plas­sert på si­den. TPLink vil­le tjent på å in­ves­te­re litt mer i pro­gram­lay­out­en.

Bru­ker­fla­ten er delt opp i ”Grunn­leg­gen­de” og ”Avan­sert”. Det er nok funk­sjo­ner i den grunn­leg­gen­de de­len, så man slip­per som re­gel å for­hol­de seg til den avan­ser­te. Det er blant an­net en­kelt å ak­ti­ve­re de­ling av USBen­he­ter, og vi gle­der oss over sva­ert høye lese-/skrive­has­tig­he­ter. For enk­le­re bruks­om­rå­der kan den­ne USBlag­rin­gen er­stat­te en de­di­kert NASen­het på nett­ver­ket. En topp­has­tig­het på 948 Mbit/s fra Wi-Fi til ka­bel er bra, men ikke helt på topp. Målt mel­lom to Wi-Fi-en­he­ter fikk vi en ikke alt­for im­po­ne­ren­de has­tig­het på 355 Mbit/s. Ver­re er det at vi i den har­de tes­ten med ti pa­ral­lel­le for­bin­del­ser så sterkt va­rie­ren­de has­tig­he­ter. Vi opp­lev­de til og med at ru­te­ren lås­te seg helt. Det kan mu­li­gens ret­tes med en se­ne­re opp­da­te­ring, men her og nå hol­der det ikke mål.

Til gjen­gjeld ga rekke­vid­de­tes­ten på 2,4 GHz sva­ert gode re­sul­ta­ter. Ru­te­ren er rik­tig­nok ikke tes­tens ras­kes­te, men den er i stand til å hol­de sta­bilt høye has­tig­he­ter helt ut til de 40 me­ter­ne der for­bin­del­sen tok slutt. Det er en tan­ke len­ger og bed­re enn for man­ge ru­te­re i sam­me pris­klas­se.

Det er også et pluss er at TP-Lin­kru­te­ren har tes­tens la­ves­te strøm­for­bruk.

De åtte an­ten­ne­ne er kor­te og skal bare vip­pes opp. Det gjør ru­te­ren sva­ert en­kel å set­te opp.

Hele åtte nett­verks­por­ter er et klart pluss.

Bru­ker­fla­ten er på norsk og inne­hol­der det vik­tigs­te, men lay­out­en er ro­te­te med ulo­gisk plas­se­ring av uli­ke ele­men­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.