KARAKTERER

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

Ka­rak­te­ren 1 blir gitt til pro­duk­ter som ikke kan bru­kes til det de er ment for. Ka­rak­te­ren 6 blir gitt der pro­duk­tet le­ver opp til det man kan for­ven­te i ka­te­go­ri­en. Ka­rak­te­ren 10 gis til pro­duk­ter som lø­ser opp­ga­ven uten an­merk­nin­ger. Vi har gitt karakterer fra 1 til 10 i hver ka­te­go­ri. Den sam­le­de ka­rak­te­ren er et veid gjen­nom­snitt av dis­se:

Bru­ker­venn­lig­het Hvor lett er ru­te­ren å set­te opp og bru­ke? Ytel­se Hvor god og sta­bil ytel­se le­ve­rer ru­te­ren? Funk­sjo­ner Inne­hol­der ru­te­ren de nød­ven­di­ge verk­tøy­ene og mer til?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.