Slik in­stal­le­rer du As­ham­poo PDF Free

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

For å bru­ke As­ham­poo PDF Free, må du først opp­ret­te en kon­to hos As­ham­poo og få til­delt en li­senskode til pro­gram­met. Det kos­ter in­gen­ting og er raskt og en­kelt. Her ser du hvor­dan:

4 Nå kan du vel­ge å leg­ge inn yt­ter­li­ge­re in­for­ma­sjon om deg selv, før du klik­ker på FER­DIG. FORTSETT! 5 . Du kan også gå raskt vi­de­re ved å klik­ke på IKKE NÅ 6 .

I in­stal­la­sjons­pro­gram­met set­ter 6 du inn ko­den ved å tryk­ke Ctrl + V på tas­ta­tu­ret. Klikk på Ac­ti­va­te now 8 . Klikk på Next og Next igjen. Nå er pro­gram­met klart til bruk.

Opp­gi epost­adres­se og klikk 3 3 på BE OM FULLVERSJO­NSNØKKEL 4 . Åpne epos­ten du de­ret­ter får fra As­ham­poo. I den klik­ker du på knap­pen Klikk her.

2 På nes­te skjerm­bil­de klik­ker du på knap­pen Get free ac­ti­va­tion key 2 . Nå åp­nes nett­le­se­ren, slik at du kan opp­ret­te en kon­to og få den nød­ven­di­ge ko­den.

5 I nett­le­se­ren ser du nå en kode med 18 tegn 7 . Mar­ker og ko­pi­er den ved å tryk­ke Ctrl +C på tas­ta­tu­ret.

1 Last ned pro­gram­met fra For­dels­so­nen på adres­sen un­der og åpne det. Klikk på Agree & Proce­ed 1 . www.kom­pu­ter.no/1719

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.