Skriv tekst i et PDF­do­ku­ment

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

I As­ham­poo PDF Free er det lett å leg­ge til tekst hvis du for ek­sem­pel vil fyl­le ut en el­ler fle­re tekst­bok­ser i do­ku­men­tet.

9 Vil du se­ne­re re­di­ge­re teks­ten, 5 vel­ger du Text-Plus tool og klik­ker på teks­ten 8 du vil re­di­ge­re. Lag­re ved å klik­ke på dis­ketti­ko­net 9 .

I me­ny­en over kan du også 4 vel­ge en an­nen skrift­type 5 og -stør­rel­se 6 . Du kan også vel­ge for­ma­te­ring som kur­siv el­ler fet skrift 7 .

2 Klikk der teks­ten skal stå, for ek­sem­pel ved Navn 3 som i det­te ek­sem­pe­let. Pro­gram­met la­ger selv en blå mar­ke­ring der det tror at du vil set­te inn teks­ten.

Skriv øns­ket tekst. Vil du 3 til­pas­se plas­se­rin­gen av teks­ten, kan du dra i de små blå fir­kan­te­ne langs kan­te­ne 4 .

1 Åpne PDF-do­ku­men­tet du vil leg­ge til tekst i. Klikk på Tools 1 i me­ny­lin­jen, og de­ret­ter på Text-Plus tool 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.