Klipp ut si­der av en PDF-fil

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

Det er lett å fjer­ne en­kel­te el­ler fle­re si­der med As­ham­poo PDF Free. Det er prak­tisk hvis du bare skal bru­ke de­ler av et do­ku­ment.

13 Klikk på dis­ketti­ko­net øverst i 5 pro­gram­vin­du­et for å lag­re den nye PDF-fi­len. Velg hvor på ma­ski­nen den skal lag­res, gi den et navn 13 og klikk de­ret­ter på Lag­re 14 . 14

5 6 4 Nå åp­nes en meny. Der kan du vel­ge Cur­rent pa­ge 4 for å 2 fjer­ne den si­den du be­fin­ner deg på i do­ku­men­tet. Du kan også fjer­ne for ek­sem­pel si­de­ne 1 til 2 ved å mar­ke­re Pa­ges 5 og skri­ve 1 og 2. Klikk på OK 6 når du har valgt. Der­med slet­tes de valg­te si­de­ne fra do­ku­men­tet, og du kan lag­re den nye PDF-fi­len.

1 2 3 Åpne PDF-do­ku­men­tet du vil 1 klip­pe ut si­der av. Klikk først på Do­cu­ment 1 øverst i me­ny­lin­jen. Velg Pa­ges 2 og klikk på De­le­te … 3 .

7 8 9 Hvis du bare tren­ger én el­ler et 3 par si­der fra do­ku­men­tet, kan du trek­ke dem ut og lag­re dem. Klikk på Do­cu­ment , velg Pa­ges 8 , og klikk på Ex­tract … .

12 11 Velg si­de­ne du har bruk 4 for, for ek­sem­pel 2 10 til 2 11 hvis du bare tren­ger den si­den i PDF-do­ku­men­tet. Klikk på OK 12 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.