Legg til fle­re si­der i et do­ku­ment

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

I pro­gram­met kan du leg­ge til nye PDF-fi­ler i do­ku­men­tet. Vi vil leg­ge ved en vei­be­skri­vel­se til en burs­dags­in­vi­ta­sjon, slik at gjes­te­ne fin­ner frem.

5 6 7 8 3 Velg hvor si­den skal set­tes inn. Du kan vel­ge å set­te den inn som First pa­ge 5 , Last pa­ge 6 el­ler en an­nen plas­se­ring ved å opp­gi side­tal­let 7 . Klikk på OK 8 .

1 2 3 1 Åpne PDF-do­ku­men­tet du vil leg­ge til fle­re si­der i. Klikk på Do­cu­ment 1 , de­ret­ter på Pa­ges 2 og så på In­sert From Do­cu­ment … 3 .

2 Velg det PDF-do­ku­men­tet på ma­ski­nen som du vil leg­ge til, og klikk på Åpne 4 . Du kan ikke leg­ge til and­re ele­men­ter enn PDF-fi­ler. 4

4 Den nye PDF-fi­len leg­ges inn i PDF-do­ku­men­tet – og vei­be­skri­vel­sen er lagt til in­vi­ta­sjo­nen. Du kan leg­ge til så man­ge eks­tra si­der du vil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.