Flytt pro­gram­mer til en an­nen hard­disk

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

Det er lett å slip­pe opp for plass hvis du har in­stal­lert pro­gram­mer på en li­ten SSD el­ler hard­disk. Et nytt pro­gram gjør det en­kelt å flyt­te pro­gram­me­ne til et an­net sted på ma­ski­nen, slik at du får mer plass.

Slik ser pro­gram­met ut når 2 du åp­ner det. Hvis du, som i vårt ek­sem­pel, vil flyt­te Goog­le Earth Pro, klik­ker du først på Brow­se … 2 . 2

4 Klikk på Brow­se … 8 for å fin­ne den hard­dis­ken pro­gram­met skal flyt­tes til. I det­te til­fel­let vel­ger vi Pro­gram­fi­ler (I:) 9 . Klikk på OK 10.

3 Klikk på C-dis­ken 3 og så på Pro­gram­fi­ler 4 . Det er her pro­gram­mer van­lig­vis in­stal­le­res. Her klik­ker vi på Goog­le 5 og så på Goog­le Earth Pro 6 . Klikk på OK 7.

Klikk på Mo­ve and set Sym­bo­lic 5 link 11 og de­ret­ter på OK. Det opp­ret­tes en snar­veis­map­pe på den opp­rin­ne­li­ge plas­se­rin­gen. Den må va­ere der for at pro­gram­met skal vir­ke.

1 Last ned pro­gram­met fra adres­sen un­der. Du åp­ner det ved å dob­belt­klik­ke på .exe-fi­len 1 . www.kom­pu­ter.no/1719

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.