Et enk­le­re liv med Goog­le As­sis­tent

Med Goog­le As­sis­tent kan du spør­re om hva du vil og gi kom­man­do­er med en en­kelt set­ning. Her vi­ser vi hvor­dan du bru­ker den di­gi­ta­le hjel­pe­ren fra Goog­le i prak­sis.

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE - Jour­na­list Ni­klas Ernst

Etter min kja­ere er mo­bi­len den førs­te jeg sier god mor­gen til når jeg står opp. I mot­set­ning til først­nevn­te sva­rer mo­bi­len med å for­tel­le hvor­dan va­e­ret blir og hva som står i ka­len­de­ren. Dess­uten gir den ny­hets­over­sik­ten fra ut­valg­te medi­er. Med den di­gi­ta­le as­sis­ten­ten Goog­le As­sis­tent kan jeg all­tid snak­ke til te­le­fo­nen – og som re­gel få et for­nuf­tig svar. Jeg kan blant an­net spør­re om tra­fikk­for­hol­de­ne til­si­er at jeg bør be­reg­ne mer tid til job­ben enn van­lig, men jeg kan også gi as­sis­ten­ten be­skjed om å slå på de smar­te lam­pe­ne på kjøk­ke­net el­ler star­te ned­tel­ling i 15 mi­nut­ter mens jeg ven­ter på at piz­za­en skal bli fer­dig­stekt. På de nes­te si­de­ne vi­ser jeg hvor­dan du kom­mer i gang med Goog­le As­sis­tent.

Med Goog­le As­sis­tent kan du snak­ke til te­le­fo­nen og få svar på det mes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.