Styr hjem­met med Goog­le As­sis­tent

Har du smar­te lam­per el­ler kan­skje en tv med Chro­mecast, kan du sty­re dem med Goog­le As­sis­tent.

Komputer for alle (Norway) - - TIPS -

Skru opp ly­den

Har du kob­let Chro­mecast til mu­sikk­an­leg­get, kan du vel­ge hvil­ken mu­sikk som skal spil­les, med stem­men. Det gjel­der også for eld­re an­legg du har stå­en­de. Du kan for ek­sem­pel si ”Spill Le­onard Co­hen på an­leg­get i stu­en”. Se film på tv-en

Har du Chro­mecast på tv-en, kan du sty­re den med Goog­le As­sis­tent. Du kan for ek­sem­pel si ”Slå på tv-en i stu­en” hvis ikke fjern­kon­trol­len er in­nen rekke­vid­de.

Du kan ogs­åbru­ke

Goog­le As­sis­tent til å star­te en film fra Net­flix. Slå på kaffe­ma­ski­nen Med smar­te støps­ler fra for ek­sem­pel Ikea, D-Link el­ler TP-Link, er det lett å slå kaffe­ma­ski­nen, lam­pen i vin­dus­kar­men el­ler mu­sikk­an­leg­get i stu­en på el­ler av – fra Goog­le As­sis­tent.

Goog­le As­sis­tent rett i høyt­ta­le­ren

Goog­le As­sis­tent fås også som Blueto­oth-høyt­ta­le­re. Der er as­sis­ten­ten in­ne­bygd, og du kan snak­ke di­rek­te til høyt­ta­le­ren i ste­det for mo­bi­len. Høyt­ta­le­ren he­ter Goog­le Home og fås i to ver­sjo­ner:Goog­le Home Mi­ni og en noe stør­re og dy­re­re mo­dell som bare he­ter Goog­le Home. Tale­styrt be­lys­ning

Har du lam­per i Philips Hue­el­ler Ikeas Tråd­fri-se­rie, kan du sty­re be­lys­nin­gen i bo­li­gen med Goog­le As­sis­tent. Du kan for ek­sem­pel si ”demp ly­set på sove­rom­met” el­ler ”slå på ly­set i stu­en”. Der­med kan du sty­re ly­set også når du har hen­de­ne ful­le el­ler har lagt deg godt til ret­te un­der dy­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.