Win­dows vil ikke vise bil­der

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg bru­ker Goog­le Foto på en iPhone, men får pro­ble­mer når bil­de­ne er over­ført til pc-en. De er nem­lig i for­ma­tet ”HEIF”, som Win­dows åpen­bart ikke støt­ter. Hva gjør jeg?

SVAR Du må bru­ke et Win­dows-pro­gram som kan åpne fi­le­ne. Det bes­te he­ter Heif Ima­ge Ex­ten­tions og lig­ger i Win­dows Sto­re. Pro­gram­met hånd­te­rer både HEIF og re­la­ter­te HEIC-for­ma­ter, som be­nyt­tes av iPhone.

2 Finn pro­gram­met via kob­lin­gen 1 un­der. Klikk på Skaff deg 1 . Velg Åpne Micro­soft Sto­re . 2 www.kom­pu­ter.no/heic 1

Velg Start 4 . Mer skal ikke til. He­ret­ter 3 kan du se bil­der i beg­ge de nevn­te for­ma­te­ne på ma­ski­nen. 4

3 Micro­soft Sto­re åp­nes, og du kan klik­ke på knap­pen 2 Skaff deg 3 hvis du er log­get inn på ma­ski­nen med Micro­soft-kon­to­en. Ser du ikke knap­pen, må du først log­ge på med en Micro­soft-kon­to.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.