Hvor­for kan jeg ikke se Blu-ray-film?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Www.leawo.com/blu-ray-play­er

Jeg har en Blu-ray-sta­sjon på ma­ski­nen, men kan ikke spil­le av Blu-ray-fil­mer jeg har kjøpt. Spil­le­ren VLC Play­er gir føl­gen­de mel­ding: ”Den­ne Blu-ray-pla­ten kre­ver et bi­blio­tek for de­ko­ding av AACS som ikke fin­nes på syste­met.” Hva gjør jeg?

SVAR Det ser ut til å va­ere den ny­es­te Blu-ray-be­skyt­tel­sen mot pi­rat­ko­pie­ring som ska­per pro­ble­mer. Syste­met ”be­skyt­ter” deg også mot å ta skjerm­bil­der fra fil­mer un­der av­spil­ling. Av ju­ri­dis­ke år­sa­ker kan ikke VLC ha de nød­ven­di­ge AACS­bi­blio­te­ke­ne uten å be­ta­le for det. Der­for må du en­ten bru­ke den spil­le­ren som fulg­te med pc-en el­ler Blu-ray-sta­sjo­nen – el­ler se om det er mu­lig å vise fil­me­ne med pro­gram­met Leawo Blu-ray. Det er gra­tis og kan las­tes ned fra den­ne adres­sen:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.