Tar anti­vi­rus­pro­gram­met feil?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har las­tet ned pro­gram­met PC Ma­tic fra net­tet, og nå be­skri­ver det 17 fi­ler fra et re­pa­ra­sjons­pro­gram jeg bru­ker, som vi­rus. Jeg har både Kas­per­sky In­ter­net Security, AdAwa­re og Mal­ware­by­tes in­stal­lert, og in­gen av dis­se har rea­gert på de sam­me fi­le­ne. Har PC Ma­tic rett, el­ler bør jeg sto­le mer på de and­re pro­gram­me­ne?

SVAR Med Kas­per­sky, Ad-Awa­re og Mal­ware­by­tes mot PC Ma­tic er det in­gen tvil: PC Ma­tic tar feil. Sli­ke feil skjer fra tid til an­nen og ret­tes gjer­ne raskt med en opp­da­te­ring. Det har vi sett fle­re gan­ger, også fra vel etab­ler­te anti­vi­rus­pro­gram­mer. PC Ma­tic er et in­ter­es­sant al­ter­na­tiv, men det er ikke i sam­me klas­se som Kas­per­sky og til­sva­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.