Så lett fin­ner du sto­re fi­ler i Goog­le Disk

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har nådd gren­sen for hvor mye jeg kan lag­re på Goog­le Disk, og nå blir jeg bedt om å slet­te noen fi­ler. Fin­nes det ikke en el­ler an­nen form for sor­te­ring, slik at jeg kan fin­ne og slet­te de fi­le­ne som tar størst plass? Er det mu­lig i Goog­le Disk?

SVAR Ja, nett­le­ser­ver­sjo­nen av Goog­le Disk har fak­tisk en god sor­te­rings­funk­sjon som gjør det en­kelt å spa­re plass ved å slet­te de størs­te fi­le­ne. Sam­ti­dig må du hus­ke å tøm­me pa­pir­kur­ven til Goog­le Disk på net­tet. Fi­le­ne i den tar fort­satt plass på tje­nes­ten, selv om de ikke gjør det på ma­ski­nen din.

1 2 Gå til nett­si­den Goog­le Disk via kob­lin­gen un­der. 1 Der lig­ger de sto­re fi­le­ne auto­ma­tisk øverst på lis­ten. Høyre­klikk på en fil , og velg Fjern 2 . 1 www.kom­pu­ter.no/store­fi­ler

3 4 De­ret­ter klik­ker du på Pa­pir­kurv 3 2 og vel­ger Tøm pa­pir­kurv 4 . Nå har du fått noe mer le­dig plass på Goog­le Disk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.