Kan hard­dis­ken red­des?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har lest om GS­mart­con­trol som kan opp­da­ge feil på ma­ski­nens in­ter­ne hard­disk. Jeg har pro­ble­mer med en eks­tern hard­disk samt en minne­pin­ne. Vil pro­gram­met fun­ge­re også med dem?

SVAR Det kom­mer an på om dis­ke­ne støt­ter S.M.A.R.T.-stan­dar­den for å skan­ne dis­ke­ne. Det fin­ner du raskt ut ved å føl­ge den­ne frem­gangs­må­ten:

1 2 1 Kob­le til en disk el­ler minne­pin­ne. Last ned og åpne pro­gram­met fra For­dels­so­nen. Velg De­vice 1 fulgt av Re-scan De­vice List 2 .

3 Hvis hard­dis­ken el­ler minne­pin­nen 2 støt­ter S.M.A.R.T., ser du den i over­sik­ten 3 , og du kan sjek­ke om den fun­ge­rer som den skal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.