Ko­pi­er en åpen fane i nett­le­se­ren

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har ofte man­ge åpne fa­ner i nett­le­se­ren Goog­le Chro­me – og nå har jeg opp­da­get at det er mu­lig å dup­li­se­re en­kelt­fa­ner. Det er smart når man for ek­sem­pel vil sam­men­lig­ne to pro­duk­ter på sam­me nett­side. Venn­lig hil­sen An­ders Gre­ger­sen

REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

Du har helt rett. Det­te er en ras­ke­re og enk­le­re løs­ning enn å gå inn på sam­me sted på hjemme­si­den to gan­ger. Tip­set vi­dere­brin­ges her­ved til øv­ri­ge le­se­re av bladet.

1 2 1 Høyre­klikk på en åpen fane i Chro­me 1 , og velg Dup­li­ser 2 . Nå åp­nes nøy­ak­tig sam­me side i en ny fane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.