Kon­flikt mel­lom to pro­gram­mer fra For­dels­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har in­stal­lert både Mal­ware­by­tes og IO­bit Dri­verBoo­s­ter fra For­dels­so­nen. Pro­ble­met er at Mal­ware­by­tes set­ter Dri­verBoo­s­ter i ka­ran­te­ne, slik at jeg ikke kan bru­ke pro­gram­met. Hvor­dan unn­går jeg at det skjer?

SVAR Det er hel­dig­vis en­kelt – du må bare be Mal­ware­by­tes om ikke å skan­ne Dri­verBoo­s­ter. Pro­gram­met er selv­sagt helt uska­de­lig, men Mal­ware­by­tes ad­va­rer li­ke­vel for­di det kan gjø­re mer ska­de enn nyt­te hvis det hav­ner i feil hen­der, for­di det end­rer ma­ski­nens dri­ve­re. For øv­rig set­ter ikke Mal­ware­by­tes noe i ka­ran­te­ne av seg selv – det bare til­byr seg å gjø­re det. Det er du som vel­ger om du vil set­te et pro­gram i ka­ran­te­ne, slik vi vi­ser her:

9 10 Skriv c:\pro­gram fi­les (x86)\ 4 IO­bit 9 (alt­så hvor Dri­verBoo­s­ter lig­ger på pc-en), og klikk på OK 10. Nes­te gang du sø­ker etter 5 skade­vare, vil ikke pro­gram­mer fra IO­bit va­ere blant re­sul­ta­te­ne.

1 Åpne Mal­ware­by­tes og klikk på Scan. Pro­gram­met fore­slår å set­te po­ten­si­elt uøns­ke­de pro­gram­mer i ka­ran­te­ne 1 . Fjern ha­ke­ne ved IO­bit 2 , og klikk på Ka­ran­te­ne valgt 3 . Klikk på Inn­stil­lin­ger 4 .

5 6

7 8 3 Sett mar­ke­ring ved Ute­lat en fil el­ler map­pe 7 , og klikk på Nes­te 8 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.