Hvor­dan ser vi bil­de­ne våre i Goog­le Foto?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har brukt Goog­le Foto på iPho­nen en stund og sy­nes det er smart at bil­de­ne fra te­le­fo­nen duk­ker opp i Goog­le på pc-en, slik at jeg også kan se dem på stor skjerm. Nå har også min kone be­gynt å bru­ke Goog­le Foto, men hvor­dan får hun til­gang til bil­de­ne sine i ste­det for mine i nett­le­se­ren vår?

SVAR Det gjør dere ved å sør­ge for at beg­ge er log­get inn på Chro­me med hver de­res bru­ker­kon­to. Når dere skal byt­te mel­lom kon­to­ene i Goog­le Foto, gjø­res det raskt med et par klikk oppe til høy­re. Her ser du hvor­dan:

2 Skriv epost­adres­sen til din kone 3 , og klikk på Nes­te 4 .I nes­te vin­du opp­gir du pass­or­det. 3 4 Nå er beg­ge kon­to­ene re­gist3 rert, og dere kan byt­te mel­lom dem via iko­net øverst 5 .

2 1 Åpne først Goog­le Foto via 1 kob­lin­gen un­der. Klikk på iko­net og velg Legg til kon­to . 1 2 htt­ps://pho­tos.goog­le.com

5

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.