3 RAS­KE

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

I en eld­re ut­ga­ve av Kom­pu­ter for alle les­te jeg en om­ta­le av pro­gram­met MP3 to Wav Con­ver­ter, men det fin­nes visst ikke len­ger. Kan dere fore­slå et al­ter­na­tiv?

SVAR Vi an­be­fa­ler i ste­det hjemme­si­den On­line Au­dio Con­ver­ter, der du kan kon­ver­te­re lyd­fi­le­ne gra­tis fra MP3 til WAV. Den fin­ner du her:

www.kom­pu­ter.no /au­dio­con­ver­ter Ved en feil kom jeg til å in­stal­le­re pro­gram­met RegClean, som er noe rab­bel. Hvor­for får jeg ikke fjer­net det igjen?

SVAR Du har rett. Det er et elen­dig pro­gram. For å fjer­ne det ef­fek­tivt an­be­fa­ler vi Re­vo Un­in­stal­ler fra For­dels­so­nen.

www.kom­pu­ter.no/1719 Når jeg vil opp­ret­te en ny par­ti­sjon på hard­dis­ken, får jeg be­skje­den ”det er ikke fle­re MBR Slots”. Hva be­tyr det?

SVAR En hard­disk kan mak­si­malt ha fire så­kal­te MBR Slots. Så hvis du al­le­re­de har fire par­ti­sjo­ner, må du end­re en av dem til ty­pen ”lo­gisk par­ti­sjon” før du kan lage en ny par­ti­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.