Hvor­dan fjer­ner jeg røde øyne?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg er ute etter et pro­gram der jeg kan fjer­ne røde øyne og gjø­re lig­nen­de kor­ri­ge­rin­ger. Hva an­be­fa­ler dere?

SVAR Vi an­be­fa­ler As­ham­poo Photo Com­man­der, som lig­ger i For­dels­so­nen. Det er et godt pro­gram som tak­ler både re­pa­ra­sjo­ner og or­ga­ni­se­ring.

1 2 3 Åpne et bil­de i pro­gram­met via pa­ne­let til venst­re. 1 Velg Edit fulgt av Quick-Fix Tools 2 og til slutt 1 Red-Eye Re­m­oval 3 . De­ret­ter klik­ker du på OK.

4 6 5 Dra et felt 2 rundt det røde øyet 4 . End­rin­gen ser du i fel­tet til høy­re 5 . Klikk på ha­ken 6 . Nå er det røde i øyet fjer­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.