Får ikke las­tet ned ap­per

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Når jeg åp­ner Goog­le Play Bu­tikk på mo­bi­len for å las­te ned nye ap­per, får jeg bare en tom side. Det er som om te­le­fo­nen ikke er kob­let til net­tet, men det er den, og alle and­re ap­per fun­ge­rer som de skal. Hva kan fei­len va­ere?

SVAR Når slikt skjer, kan det i ni av ti til­fel­ler lø­ses ved å tøm­me buff­er­min­net på te­le­fo­nen, der det lig­ger et an­tall små mid­ler­ti­di­ge fi­ler. Her vi­ser vi hvor­dan det gjø­res. Hvis du får lig­nen­de pro­ble­mer med and­re ap­per som plut­se­lig slut­ter å fun­ge­re, kan alt­så løs­nin­gen va­ere den sam­me.

1 2 Velg Ap­per og vars­lin­ger 2 . 2

4 I nes­te vin­du vel­ger du Tøm buf­fe­ren 4 . 4

3 3 De­ret­ter må du fin­ne og tryk­ke på Goog­le Play Bu­tikk 3 .

5 5 Prøv å åpne Play Bu­tikk 5 på nytt. Nå bør det fun­ge­re.

1 Først vel­ger du Inn­stil­lin­ger 1 på An­d­roid-mo­bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.