En­kel over­sikt over vik­ti­ge funk­sjo­ner

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Venn­lig hil­sen Erik Holdt Pe­der­sen

Jeg har all­tid slitt med å fin­ne frem i de for­skjel­li­ge inn­stil­lings­me­ny­ene i Win­dows 10, og der­for har jeg stor gle­de av funk­sjo­nen Mo­bi­li­tets­sen­ter. Det er en prak­tisk kom­mando­sen­tral der man kan end­re de vik­tigs­te inn­stil­lin­ge­ne – uten å gå vei­en om en rek­ke me­ny­er.

REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

Takk for et glim­ren­de tips. Mo­bi­li­tets­sen­te­ret er en ofte over­sett funk­sjon i Win­dows, som gans­ke rik­tig er fin å ha åpen i bak­grun­nen når man bru­ker Win­dows. På den må­ten kan man raskt end­re vik­ti­ge inn­stil­lin­ger.

5 3 4 I Mo­bi­li­tets­sen­ter kan du 2 blant an­net jus­te­re lys­styr­ke 3 , vo­lum 4 og strøm­sty­ring 5 .

1 2

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.